Regulamin sprzedaży usług szkoleniowych przez internet

§ 1. Definicje Regulaminu Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:
 1. Regulamin - niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane ze świadczeniem Usług Szkoleniowych.
 2. Serwis - prowadzenie przez Administratora sprzedaży Usług Szkoleniowych w postaci transakcji on-line zorganizowanej na stronie internetowej znajdującej się pod domeną www.strategie-rozwoju.pl
 3. Administrator - Strategie Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-034, przy ul.Wawelskiej 12B/8, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000423485 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy spółki: 6000,00 zł (sześć tysięcy złotych), opłacony w całości, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5833153090.
 4. Usługi Szkoleniowe - usługi świadczone bezpośrednio przez Administratora, opisane szczegółowo w §4 niniejszego Regulaminu.
 5. Klient - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, przy zastrzeżeniu, iż Klient, mający zamiar korzystania z Serwisu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub reprezentujący osobę prawną nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Osoba reprezentująca osobę prawną przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest także obowiązana przesłać na adres siedziby Operatora stosowne pełnomocnictwo do jej reprezentowania.
 6. Umowa - umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia, której przedmiotem jest nabycie Usług Szkoleniowych.
 7. Zamówienie - zgłoszenie chęci kupna Usług Szkoleniowych na warunkach określonych niniejszym regulaminem oraz ofertą zamieszczoną na stronie Serwisu poprzez kliknięcie przycisku zamówienia znajdującego się w Serwisie i wypełnienie następnie pojawiającego się formularza zgłoszenia.
§ 2. Przepisy ogólne
 1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia i sprzedaży Usług Szkoleniowych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość, pomiędzy Administratorem a Klientem.
 3. Każda osoba składająca Zamówienie w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem.
 4. Poprzez złożenie zamówienie w Serwisie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną jest brak spełnienia wymienionych wymagań technicznych.
 6. Administrator dokłada starań potrzebnych do prawidłowego działania Serwisu.
 7. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz ewentualnych związanych z nimi konsekwencjach dla Klientów będą umieszczane na stronie głównej Serwisu.
§ 3. Zawarcie umowy i dostawa
 1. Złożyć Zamówienie można poprzez kliknięcie przycisku zamówienia znajdującego się w Serwisie i wypełnienie następnie pojawiającego się formularza zgłoszenia.
 2. Po dokonaniu wyboru płatności Klient dokonuje jej na stronie wybranego banku lub portalu płatniczego, zgodnie z właściwym regulaminem tego podmiotu, udostępnionym pod jego domeną.
 3. Każde Zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta.
 4. Otrzymanie wiadomości poczty elektronicznej informującej o przyjęciu Zamówienia oznacza, iż Zamówienie zostało złożone prawidłowo i doszło do zawarcia Umowy. Świadczenie Usług Szkoleniowych następuje po otrzymaniu przez Administratora ceny, której zapłaty Klient dokonuje po przekierowaniu na stronę wyboru sposobu płatności.
 5. Po dokonaniu płatności Administrator rozpoczyna świadczenie Usług niezwłocznie po otrzymaniu opłaconego zamówienia, na co Klient wyraża zgodę, a także w przypadku gdy świadczenie usług polega na dostarczaniu Materiałów Szkoleniowych przesyła je w ciągu miesiąca od dnia zakupu na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zgłoszenia wraz z fakturą, o ile żądanie jej wystawienia zostanie zgłoszone przez Klienta w formularzu płatności.
 6. Podczas procesu składania zamówienia lub korzystania z Usług Szkoleniowych Klient może być informowany o możliwościach dodatkowego zakupu materiałów uzupełniających, dodatkowego oprogramowania, jak również uczestniczenia w odpłatnych zajęciach stacjonarnych i warsztatach.
§ 4. Zakres Świadczenia Usług Szkoleniowych
 1. Administrator świadczy Usługi Szkoleniowe, oferowane na stronie Serwisu, pod domeną www.strategie-rozwoju.pl
 2. Realizacja Usług Szkoleniowych przy zastrzeżeniu treści oferty w szczególności może polegać na udostępnianiu Klientowi Materiałów Szkoleniowych w formie plików tekstowych, plików video lub plików audio:
  1. za pośrednictwem Internetu (online),
  2. za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej,
  3. na nośnikach video, dyskach komputerowych lub na wszystkich innych typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego.
 3. W przypadku świadczenia Usług Szkoleniowych online, Administrator nie zapewnia Klientom indywidualnych konsultacji drogą poczty elektronicznej.
 4. W przypadku dostawy Materiałów Szkoleniowych utrwalonych na nośnikach video, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy.
 5. Koszty przesyłki są pokrywane przez Klienta.
§ 5. Majątkowe Prawa Autorskie
 1. Dostarczane Klientom Materiały Szkoleniowe przechodzą na ich własność z chwilą ich przekazania z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do Materiałów Szkoleniowych.
 3. Treść Materiałów Szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi i należy do Administratora (Ustawa z dn 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.)), a ich reprodukowane, przenoszone, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.
 4. Informacje podane na stronach Serwisu poza użytkiem prywatnym Klienta lub innymi, zaznaczonymi w tej informacji celami, nie mogą być reprodukowane, przenoszone, rozprowadzane, modyfikowane lub tłumaczone na języki obce bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora.
§ 6. Zmiany w Regulaminie
 1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 2. Klienci mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.
 3. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem publikacji nowego regulaminu, przy czym nie obowiązują one Klientów, którzy zawarli Umowę z Administratorem przed publikacją zmian.
§ 7. Zwrot
 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 10 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu dowodu zakupu, o ile jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  1. świadczenia Usług Szkoleniowych rozpoczętego, za zgodą konsumenta, o której mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu, przed upływem 10 dniowego terminu,
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.
 3. Zwrotu Klient może dokonać poprzez przesłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres Administratora zgłaszającej dokonania zwrotu.
 4. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem, Administrator zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez Klienta konto bankowe.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych Usług Szkoleniowych.
§ 8. Pobieranie Danych
 1. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności znajdującej się na stronie Serwisu w zakresie niezbędnym do realizacji i rozliczenia usług świadczonych w ramach umowy.
 2. Administrator umożliwia Klientom przeglądanie i aktualizację danych osobowych, a także ich usunięcie w przypadku rozwiązania umowy, chyba że ich zachowanie jest niezbędne dla realizacji praw operatora, wynikających z rozwiązanej umowy.
 3. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i wykonanie Usług Szkoleniowych.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.
 6. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupu. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi Materiałów Szkoleniowych i dokonania rozliczeń).
§ 9. Ceny
 1. Wszystkie, aktualne ceny Usług Szkoleniowych podane są w Ofercie w ramach Serwisu.
 2. Ceny są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
§ 10. Reklamacje
 1. Prawo do zgłoszenia reklamacji przysługuje Klientom, który są konsumentami.
 2. Reklamację Klient może złożyć w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres poczty elektronicznej Administratora biuro@strategie-rozwoju.pl
 3. W tytule wiadomości należy wpisać słowo „REKLAMACJA” oraz w treści wiadomości zwięzłe oznaczenie przedmiotu reklamacji.
 4. Reklamacja może dotyczyć w szczególności:
  1. jakości technicznej zapisu Materiałów Szkoleniowych,
  2. dostawy Materiałów Szkoleniowych,
  3. uszkodzeń nośników video, dysków komputerowych oraz wszystkich innych typów nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego na których dostarczane są Materiały Szkoleniowe,
  4. innych czynności Administratora, związanych z usługami oferowanymi przez niniejszy Serwis.
 5. Operator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta.
 6. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia danych niezbędnych dla jej rozpatrzenia Administrator niezwłocznie wzywa za pomocą poczty elektronicznej Klienta do jej uzupełnienia, a czas określony w punkcie poprzedzającym przedłuża się odpowiednio.
 7. Uprawnienia Użytkownika z tytułu reklamacji sprzedaży wygasają po roku od dnia sprzedaży, nie mniej Klient, będący konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne bądź prawne Materiałów Szkoleniowych, jeżeli nie zawiadomi Administratora o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia.